Reglementen

In een notendop:

 • Indeling in 5 divisies.
 • Per divisie 1 verplicht werk dat door de Stichting wordt vastgesteld. Zo mogelijk zijn dit ieder jaar nieuwe en vernieuwende composities.
 • De vakjury wordt geblindeerd; een unieke vorm van jurering binnen de fanfarewereld.
 • De volgorde van optreden wordt door middel van loting bepaald.
 • Iedere fanfare (ook buiten Nederland) kan zich inschrijven voor dit kampioenschap.
 • De fanfare met het hoogste aantal punten mag zich in zijn divisie “Open Nederlands Fanfare Kampioen” noemen.

Reglementen Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen

Begripsbepalingen

In deze reglementen wordt verstaan onder:

a. Stichting ONFK – de organisatie

De Stichting Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen.

b. ONFK

De Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen, concertwedstrijden voor fanfareorkesten.

c. Het fanfareorkest

Een orkestvorm bestaande uit koper, saxofoons en slagwerk dat door haar specifieke samenstelling als fanfareorkest wordt aangemerkt.

Dit kan zijn:

 • een zogenaamde community band: een orkest, voortgekomen uit en behorend tot een stads- of dorpsgemeenschap;
 • een schoolorkest: een orkest, behorend tot een school of scholengemeenschap en bestaande uit leerlingen van die betreffende school of scholengemeenschap;
 • een regionaal orkest: een orkest voortgekomen uit en behorend tot een bepaalde regio.

Als instrumenten worden aangeduid:

 • sopraansaxofoon, altsaxofoon, tenorsaxofoon, baritonsaxofoon;
 • trompet, cornet en bugel in verschillende stemmingen;
 • hoorn, cor, althoorn in verschillende stemmingen;
 • trombone, bastrombone;
 • bariton, euphonium, bastuba;
 • slaginstrumenten gestemd en ongestemd.

Organisatorische gegevens

De ONFK worden georganiseerd door de Stichting Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. 

Aan de ONFK kan worden deelgenomen door fanfareorkesten uit binnen- en buitenland. 

De organisatie behoudt zich het recht voor op grond van de aantallen inschrijvingen voor deelname wedstrijddagen toe te voegen ofwel te laten vervallen.

De ONFK vinden plaats in een door de organisatie aangewezen en geschikt bevonden muziekcentrum.

Dag en dagdeel van optreden(s) zullen tijdig aan de deelnemers worden medegedeeld.

De volgorde van optreden wordt in elke divisie bepaald door loting. Iedere deelnemer krijgt van de organisatie bericht over het tijdstip van loting. Van ieder orkest dient één vertegenwoordiger aanwezig te zijn bij de loting. De uitkomst van de loting is bindend.

De ONFK vinden plaats in vijf divisies:

 • 5e divisie
 • 4e divisie
 • 3e divisie
 • 2e divisie
 • 1e divisie

Het Repertoire Informatie Centrum adviseert over de verplichte werken voor deze 5 divisies.

Beschikbaarheid Slagwerk

De organisatie publiceert uiterlijk twee maanden voor de kampioenschappen een slagwerklijst. Het slagwerkinstrumentarium op deze lijst is onderverdeeld in drie categorieën:

 1. Voorgeschreven slagwerk
 2. Optioneel slagwerk
 3. Klein slagwerk

Ad1.

Het voorgeschreven slagwerk wordt door de organisatie ter beschikking gesteld. Iedere deelnemer is verplicht dit voorgeschreven slagwerkinstrumentarium te gebruiken.

Ad 2.

Het optionele slagwerk wordt door de organisatie ter beschikking gesteld. Het gebruik van het optionele slagwerkinstrumentarium is niet verplicht. Ieder deelnemer mag desgewenst het slagwerkinstrumentarium op de optionele slagwerklijst vervangen door eigen slagwerk.

Ad 3.

Het kleine slagwerk (tamboerijn, triangel, enz) dient iedere deelnemer zelf mee te nemen.

De deelnemers worden voorafgaand aan de ONFK op de hoogte gesteld van het beschikbare slagwerk via de mail en de website www.onfk.nl. Eventuele correspondentie over deze lijst verloopt via de organisatie.

1. Randvoorwaarden inschrijving en deelname ONFK

ARTIKEL 1.1

Nederlandse fanfareorkesten zijn verplicht deel te nemen in die divisie/klasse, waarin zij volgens de landelijk erkende reglementen (KNMO) geplaatst zijn.

Niet in een divisie ingedeelde jeugdorkesten worden in overleg met de organisatie tot de 4e of 5e divisie toegelaten .

Buitenlandse fanfareorkesten worden toegelaten tot de ONFK na toestemming van de organisatie.

ARTIKEL 1.2

Uitsluitend orkesten met amateurstatus mogen aan de concertwedstrijden deelnemen.

ARTIKEL 1.3

De inschrijftermijn sluit op 1 januari 2022. De organisatie is bevoegd de inschrijftermijn te verlengen.

ARTIKEL 1.4

Het inschrijfgeld voor elk deelnemend orkest bedraagt € 150,-- en dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL36 RABO 0320 8466 95 ten name van Stichting Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. De inschrijving is pas geldig nadat het inschrijfgeld is betaald.

Inschrijfgelden worden na sluiting van de inschrijftermijn niet terugbetaald behalve in bijzondere situaties welke door de organisatie zullen worden beoordeeld.

ARTIKEL 1.5

Deelnemende muzikanten en dirigenten hebben een deelnemerskaart nodig. De deelnemersgelden voor elk deelnemend orkestlid en dirigent bedragen € 5,-- per deelnemer. Begin februari worden de facturen met deelnemersgelden verzonden. De deelnemersgelden dienen te worden overgemaakt uiterlijk 1 maart van het jaar van deelname op rekeningnummer NL36 RABO 0320 8466 95 ten name van Stichting Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen.

Deelnemersgelden worden niet terugbetaald behalve in bijzondere situaties welke door de organisatie zullen worden beoordeeld.

ARTIKEL 1.6

Door inschrijving voor enige wedstrijd in het kader van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen onderwerpt de inschrijvende vereniging zich aan de voor deze wedstrijden geldende reglementen, als door de organisatie vastgesteld vóór toelating tot deelname.

ARTIKEL 1.7

De organisatie behoudt zich het recht voor een maximum aan plaatsingen toe te kennen aan een divisie als deze blijkt te zijn overschreven. De organisatie is bevoegd een selectie uit de inschrijvende orkesten te maken op basis van de resultaten, behaald gedurende een periode van 5 jaar voorafgaand aan de betreffende editie van de ONFK. De orkesten die zich tot de vastgestelde sluitingsdatum, (zoals op de website www.onfk.nl vermeld) hebben aangemeld, komen in aanmerking voor plaatsing op de ONFK. Orkesten die bij overschrijving van een divisie of anderszins niet geplaatst zijn op de ONFK, krijgen intijds bericht van de organisatie. Vóór de 3e week van december wordt deze berichtgeving naar de aangemelde orkesten afgerond.

ARTIKEL 1.8

Het is een orkest toegestaan 5 muzikanten mee te laten spelen die niet lid zijn van het deelnemende orkest. Eventuele calamiteiten op dit vlak dienen zo snel mogelijk en bij voorkeur vóór aanvang van de loting bekend te zijn bij de organisatie.

2. Jurering ONFK

ARTIKEL 2.1

De deelnemende orkesten worden beoordeeld door een jury, bestaande uit 3 personen. Het juryteam wordt geleid door een onafhankelijke juryvoorzitter.

ARTIKEL 2.2

De leden van de jury en haar voorzitter worden door de organisatie aangewezen, waarbij voor wat de Nederlandse juryleden betreft, ten minste 2 van de 3 juryleden voorkomen op de door de KNMO gepubliceerde jurylijsten.

De jury beoordeelt de optredens vanuit een geblindeerde jurybox. Over jurybeslissingen en beoordelingen kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 2.3

In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien of waarbij meer interpretaties aan enig artikel gegeven kunnen worden, beslist de organisatie zo nodig in overleg met de jury.

ARTIKEL 2.4

Een beslissing van de organisatie is in alle gevallen bindend voor de deelnemers aan de ONFK.

ARTIKEL 2.5

De uit te voeren compositie dient conform de in de partituur aangegeven bezetting uitgevoerd te worden. Wijzigingen in de aangegeven bezetting komen voor de artistieke verantwoording van de dirigent.

3. Puntentoekenning en prijzen

ARTIKEL 3.1

Het maximaal te behalen aantal punten bedraagt 100.

De jury beoordeelt de uitvoering van het verplicht werk en kent een totaal aantal punten toe per jurylid. De puntenverzamelstaat wordt door de juryvoorzitter gemiddeld en dat gemiddelde is de einduitslag per orkest.

Aan de hand van de behaalde puntentotalen wordt de uiteindelijke rangorde bepaald en worden de prijzen bekend gemaakt en uitgereikt.

De punten worden toegekend in hele getallen en/of honderdsten van deze getallen uit de cijferreeks van 0 tot en met 10. De door de jury gegeven commentaren en ingevulde puntenlijsten en de door het jurysecretariaat ingevulde puntenverzamelstaat komen ter beschikking van het deelnemend orkest na afloop van de concertwedstrijd.

ARTIKEL 3.2

De organisatie stelt prijzen beschikbaar voor de winnaars.

Bij 6 of meer deelnemers per divisie staan 3 prijzen per divisie ter beschikking; bij 5 deelnemers of minder in een divisie kan de organisatie besluiten maximaal 2 prijzen ter beschikking te stellen.

Het orkest dat in zijn divisie het hoogste aantal punten behaalt, mag zich tot de volgende ONFK Open Nederlands Fanfare Kampioen in deze divisie noemen.

Rechten en aansprakelijkheid

Deelnemende orkesten kunnen geen rechten ontlenen aan gemaakte foto's of eventueel gemaakte audio-, CD- of DVD opnamen die al dan niet namens de organisatie worden gemaakt tijdens de concertwedstrijden.

Tijdens het evenement worden foto's gemaakt die worden ingezet voor PR-doeleinden. Bezwaar tegen publicatie van deze foto's door de ONFK-organisatie kan aangegeven worden door het sturen van een mail naar secretariaat@onfk.nl.

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, zoekraken, vermissen of beschadigen van eigendommen en/of instrumentarium van de deelnemende orkesten, musici en bezoekers van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen.

Tot slot

Bij zaken waar een verschil van mening kan ontstaan, beslist de organisatie.